No public Twitter messages.

Facebook
RSS

1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Suomen Pekingesikerho – Finska Pekingeserklubben ry. Sen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue koko maa.

2 § Yhdistyksen tarkoitus
Yhdistyksen tarkoitus on Suomen Kennelliitto-Finska Kennelklubben ry:een kuuluvana rotujärjestönä edistää ja vaalia kiinanpalatsikoirien kasvatusta, jalostusta ja tunnetuksi tekemistä.

3 § Yhdistyksen toimintamuodot
Yhdistys toteuttaa tarkoitustaan tekemällä rotua koskevaa valistustyötä

 • kouluttamalla ja opastamalla jäsenkuntaansa oikeaan koiranpitoon
 • järjestämällä rotua koskevia keskustelu- ja neuvontatilaisuuksia
 • harjoittamalla jalostus- ja pentuneuvontaa
 • julkaisemalla jäsenlehteä ja opetusmateriaalia sekä jakamalla tietoa puhdasrotuisten koirien kasvatustyöstä
 • seuraamalla kotimaista ja ulkomaista kenneltoimintaa ylläpitämällä yhteyksiä muiden maiden rotuyhdistyksiin ja kasvattajiin
 • järjestämällä näyttelyitä

4 § Yhdistyksen jäsenet ja äänioikeus
Yhdistyksen jäseneksi voidaan ottaa henkilö tai rekisteröity yhdistys, joka hyväksyy Suomen Pekingesikerho – Finska Pekingeserklubben ry:n toiminnan tarkoitusperät ja jonka tarkoituksena on rodun harrastuksen edistäminen.

Henkilöjäsenet ovat vuosi-, nuoriso-, perhe-, kunnia- ja pentuejäseniä. Nuorisojäsenen yläikäraja on 16 vuotta. Perhejäsen on varsinaisen jäsenen perheeseen kuuluva henkilö, joka on suorittanut perhejäsenelle määrätyn jäsenmaksun. Pentuejäsen on jäsen, jonka omistaman pennun kasvattaja on maksanut hänen jäsenmaksunsa ja joka on antanut jäsenyydelle suostumuksensa.

Kunniajäseneksi vuosikokous voi hallituksen täysilukuisena ja yksimielisellä esityksellä kutsua henkilön, joka on ansiokkaasti toiminut yhdistyksen ja sen tavoitteiden hyväksi.

Jäsenyyden hyväksyy yhdistyksen hallitus.

Vuosikokouksessa ja yhdistyksen ylimääräisessä kokouksessa on jokaisella vuosi-, pentue- ja kunniajäsenellä yksi ääni, mikäli hän on suorittanut edellisen tai kuluvan vuoden jäsenmaksun. Jäsenyhdistyksen valtuuttamalla edustajalla on oikeus käyttää yksi ääni jokaista alkavaa kahtakymmentäviittä (25) jäsentä kohti kuitenkin korkeintaan viisi (5) ääntä. Puheoikeus yhdistyksen kokouksessa on jokaisella jäsenellä.

Vapaajäsenyys on mahdollinen kolmenkymmenen (30) maksetun jäsenvuoden jälkeen.

5 § Jäsenluettelo
Hallituksen on pidettävä yhdistyksen jäsenluetteloa, johon merkitään kunkin jäsenen täydellinen nimi, osoite ja kotipaikka. Yhdistyksen jäsenellä on tarvittaessa oikeus tutustua omiin tietoihinsa.

6 § Jäsenmaksu
Vuosikokous vahvistaa hallituksen esityksestä vuosittain jäsenmaksun suuruuden erikseen eri jäsenryhmille sekä sen suorittamisen määräajan. Kunniajäsen on vapaa jäsenmaksuvelvollisuudesta.

7 § Yhdistyksestä eroaminen ja erottaminen
Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa, mutta hänen tulee kuitenkin suorittaa maksettavaksi erääntyneet ja eroamisvuonna voimassa olevat jäsenmaksunsa. Hallitus voi määräajaksi tai pysyvästi erottaa jäsenen, joka on jättänyt suorittamatta jäsenmaksunsa, on joko määräajaksi tai pysyvästi erotettu Suomen Kennelliton jäsenyydestä tai ei enää nauti Suomen Kennelliiton luottamusta siten, että hänen koiranpitoonsa tai kasvatustyöhönsä  on liiton toimesta kohdistunut kurinpidollinen toimenpide.

Erottamiseen tarvitaan hallituksen yksimielinen ja täysilukuinen päätös. Erotetulla jäsenellä on oikeus saada erottaminen yhdistyksen kokouksen ratkaistavaksi ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle kolmen kymmenen (30) vuorokauden kuluessa saatuaan erottamisestaan tiedon.

8 § Vuosikokous
Yhdistyksen päätösvaltaa käyttää vuosikokous, joka on pidettävä vuosittain maaliskuun loppuun mennessä. Kokouskutsussa on mainittava ne asiat, joista kokouksessa päätetään.

Ylimääräinen yhdistyksen kokous on pidettävä, jos yhdistyksen kokous niin päättää, hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten vaatii.

Vaatimus kokouksen pitämisestä on esitettävä yhdistyksen hallitukselle ja hallituksen on viipymättä vaatimuksen saatuaan kutsuttava kokous koolle.

Kokouskutsu on toimitettava viimeistään kaksi ( 2 ) viikkoa ennen kokousta joko lähettämällä kutsu kirjallisesti kullekin jäsenelle jäsenrekisteriin merkittyyn osoitteeseen tai julkaisemalla se yhdistyksen jäsenjulkaisussa sekä yhdistyksen Internet-sivuilla. Yhdistyksen kokouksen pidetään hallituksen määräämällä paikkakunnalla.

9 § Päätöksenteko
Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä lukuun ottamatta niitä tilanteita, joissa sääntöjen mukaan vaaditaan määräenemmistö.

Päätökset tehdään avoimella äänestyksellä, jollei lippuäänestystä erikseen vaadita. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan kannattama mielipide muissa päätettävissä asioissa paitsi vaalissa.

Yhdistyksen hallituksen puheenjohtajan vaalissa tulee valituksi ehdokas, joka saa eniten ääniä. Hallituksen jäsenen tai muiden luottamushenkilöiden vaalissa, jossa valittavia on enemmän kuin yksi, toimitetaan enemmistövaali siten, että jokainen äänioikeutettu voi merkitä äänestyslippuunsa enintään niin monen ehdokkaan nimen kuin valittavia on. Tällöin jokainen äänestyslippuun merkitty saa yhden äänen. Jos äänet menevät tasan ratkaistaan vaalin tulos arvalla.

10 § Vuosikokouksessa käsiteltävät asiat
Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • kokouksen avaus
 • kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valitseminen
 • kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden sekä osanottajien ja äänimäärien toteaminen
 • kahden pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskijoiden valitseminen
 • toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja tilintarkastajien lausunnon esittely
 • toimintakertomuksen hyväksyminen, tilinpäätöksen vahvistaminen sekä päättäminen tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle
 • jäsenmaksuista päättäminen seuraavalle toimintavuodelle
 • toimintasuunnitelman ja talousarvion vahvistaminen
 • jalostusohjesäännön vahvistaminen
 • yhdistyksen hallituksen puheenjohtajan valitseminen kahdeksi vuodeksi kerrallaan
 • hallituksen jäsenten valitseminen erovuoroisten tilalle
 • jalostustoimikunnan jäsenen valitseminen erovuoroisen tilalle
 • kahden tilintarkastajan ja heidän varamiehensä valitseminen
 • yhdistyksen edustajan ja hänen varamiehensä valitseminen Suomen Kennelliitto-Finska Kennelklubben ry:n valtuustoon ja yleiskokoukseen
 • yhdistyksen asiainhoitoon liittyvistä palkkioista ja korvauksista päättäminen
 • jäsenten tammikuun loppuun mennessä hallitukselle jättämistä ja edelleen vuosikokouksen päätettäväksi esittämistä asioista päättäminen
 • hallituksen vuosikokoukselle esittämistä asioista päättäminen

.   käsitellään muut asiat, jotka kokous toteaa kiireelliseksi vähintään ¾ määräenemmistöllä annetuista äänistä ottaen huomioon yhdistyslain 23 §:n määräykset.

11 § Hallitus ja yhdistyksen nimenkirjoitusoikeus
Yhdistyksen asioita hoitaa yhdistyksen kokouksen valitsema hallitus, johon kuuluu yhdistyksen puheenjohtaja ja neljä ( 4 ) varsinaista ja kaksi ( 2 ) varajäsentä. Puheenjohtajan sekä hallituksen varsinaisten jäsenten toimikausi on kaksi ( 2 ) vuotta ja varajäsenen yksi ( 1 ) vuosi. Hallituksen jäsenistä on erovuorossa joka vuosi puolet. Varajäsenillä on puhe- ja läsnäolo-oikeus  hallituksen kokouksissa ja he käyttävät varsinaisen jäsenen äänioikeutta tämän ollessa estyneenä tai erotessa kesken toimikauden. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja taloudenhoitajan. Sihteeri ja taloudenhoitaja voidaan valita myös hallituksen ulkopuolelta. Hallituksen jäsenen sekä varajäsenen on oltava Suomen Pekingesikerho-Finska Pekingeserklubben ry:n jäsen.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan sekä vähintään kolmen ( 3 ) muun jäsenen läsnä ollessa. Hallitus voi päätösvaltaisena läsnäollessansa kokoontua myös ilman eri kutsua. Kokoontuminen on mahdollista myös puhelimen tai tietotekniikan välityksellä. Päätökset tehdään äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni.

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai kumpikin erikseen sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa.

12 § Tilikausi
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilit ja hallituksen kokousten pöytäkirjat on toimitettava tilintarkastajille helmikuun loppuun mennessä ja tilintarkastus on suoritettava ja tilintarkastajien annettava vuosikokoukselle osoittamansa tarkastuskertomus viimeistään neljätoista (14) päivää ennen kokousta.

13 § Jalostustoimikunta
Yhdistyksellä on pysyvä jalostustoimikunta, jonka tehtävänä on voimassaolevan Federation Cynologique Internationale’n eli FCI:n hyväksymän rotumääritelmän pohjalta työskennellä rotutyypin ja sen erityispiirteiden säilyttämiseksi ja kaikilla tavoin edistää toiminnallaan rodun hyvinvointia.

Jalostustoimikunnan tulee noudattaa Suomen Kennelliitto-Finska Kennelklubben ry:n antamia jalostustoimintaa koskevia ohjeita sekä yhdistyksen vuosikokouksen vahvistamaa jalostusohjesääntöä.

Vuosikokous valitsee jalostustoimikuntaan kolme (3) jäsentä, joiden toimikausi kestää kolme (3) vuotta. Ensimmäisellä kerralla toimikuntaan valittujen henkilöiden toimikausi ratkaistaan arvalla siten, että yhden jäsenen toimikausi on kolme vuotta, seuraavan kaksi ja kolmannen yksi vuosi. Tämän jälkeen yksi jäsen on vuosittain erovuorossa. Toimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja sihteerin. Jalostustoimikunnan on annettava vuosittain vuosikokoukselle osoittamansa toimintakertomus hallitukselle helmikuun loppuun mennessä.

Jalostustoimikunta voi täydentää itseään asiantuntijajäsenillä.

14 § Jalostuksen ohjesääntö
Yhdistyksellä tulee olla yleistä rodun kasvatusta ja jalostusta ohjaava ja palveleva jalostusohjesääntö. Ohjesääntö tulee julkaista kerran vuodessa jäsenjulkaisussa.

Jalostusohjesäännön laatii hallitus ja esittää sen vuosikokoukselle hyväksyttäväksi.

15 § Muut toimikunnat
Yhdistyksen hallitus voi asettaa tarvittaessa toimikuntia hoitamaan niille osoittamiaan tehtäviä. Toimikunta laatii toimintakertomuksen hallitukselle vuosittain.

16 § Yhdistyksen sääntöjen muuttaminen
Näiden sääntöjen muutosehdotus on jätettävä hallitukselle vähintään kaksi kuukautta ennen sitä vuosikokousta, jossa asia halutaan käsiteltäväksi. Hallituksen on esitettävä se lausunnollaan varustettuna yhdistyksen kokoukselle. Muutosehdotusta, jotta se tulisi hyväksytyksi, tulee kannattaa vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) annetuista äänistä.

17 § Yhdistyksen toiminnan lopettaminen
Yhdistyksen toiminnan lopettamisesta on tehtävä päätös kahdessa vähintään kahden kuukauden väliajoin pidettävässä yhdistyksen kokouksessa, joissa yhdistyksen lopettamista kannattaa vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) annetuista äänistä.

Yhdistyksen lopettaessa toimintansa tulee sen varat luovuttaa samaa tarkoitusta edistävälle rekisteröidylle yhdistykselle siten kuin yhdistyksen lopettamisesta päättävässä jälkimmäisessä kokouksessa päätetään.

Muutoin yhdistyksen toiminnassa noudatettakoon, mitä yhdistyslaissa säädetään.

 

Erikoisnäyttely 202

Tämän vuoden Erikoisnäyttely pidetään Kaivopuistossa, Helsingissä eli tämän vuoden Kaivarin ...

Vuosikokous 2024

Tervetuloa Suomen Pekingesikerho ry:n sääntömääräiseen vuosikokoukseen 23.3.2024! Vuosikokous järjestetään hybridikokouksena eli ...

Vuoden 2025 Erikoisn

Erikoisnäyttelyanomuksemme Maailman Voittaja 2025-näyttelyn yhteyteen hyväksyttiin! Erikoisnäyttelyt pidetään 7.8.2025 Helsingin ...

Match Show, Tuusula

Suomen Pekingesikerho ry järjestää Match Show:n Tuusulassa (Hyrylän urheilukeskus, Kilpailutie ...

Erikoisnäyttelyn sp

Iso kiitos Erikoisnäyttelymme tukemisesta mahtaville sponsoreillemme!